Jina Narron Staff Photo

Sampit Show Choir 

Sampit Show Choir

2017-2018

 

Addy H.

Amariannia K.

Amaya G.

Aundrea S.

Celeste B.

Charity D.

Elivia F.

Emily S.

Faith S.

Jada C.

Jai'Lynn S.

Jakera S.

Jayda W.

Jaydin S.

Jeremiah H.

Khamiya G.

Kiera L.

Kyleigh B.

Lashaunda C.

Michaela P.

Patelyn W.

Rashane K.

TaiBreicka V.

TaMaya J.

Taylor H.

Zalayshia P.

Zoey H.